top of page

Palvelut lapsiperheille

Lapsiperheiden kotipalvelu

ANNU sosiaalipalvelut | Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelua tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Helsingin kaupunki

Itä-Uusimaa

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa

Kymenlaakso

Länsi-Uusimaa

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Päijät-Häme

Vantaa-Kerava

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kotiin annettavaa tilapäistä tukea lapsiperheille erilaisiin elämäntilanteisiin.

Tarjoamme ammattitaitoista lapsiperheiden kotipalvelua palvelusetelillä sekä itse maksaen. Itsemaksettuna palvelusta on mahdollista saada kotitalousvähennys. Palveluseteli on mahdollista saada omalta hyvinvointialueelta tilanteessa, jolloin perhe tarvitsee erityistä tukea. Tuen tarve voi syntyä, mikäli toinen vanhemmista on sairastunut, perhe tarvitsee tilapäistä lastenhoitoapua asioiden hoitamiseksi, perheeseen on syntynyt useampi lapsi tai perhettä on kohdannut jokin kriisi. Lapsiperheiden kotipalvelu sisältää avustamista ja tukemista perheen jokapäiväisessä toimissa, kuten lastenhoidossa, kodinhoidollisissa tehtävissä, asioinneissa, tai vaikkapa harrastustoimintaan viemisessä.  

 

Mikäli olet epävarma, onko perheesi oikeutettu lapsiperheiden kotipalveluun palvelusetelillä, jätä meille yhteydenottopyyntö, niin autamme sinua selvittämään asian. Oheisesta palvelusetelit -linkistä pääset tutustumaan palvelustelipalveluihin hyvinvointialueittain.

Halutessasi voit lukea myös oheisesta THL:n linkistä lisätietoa lapsiperheiden kotipalvelusta. 

Omaishoidon vapaa

ANNU sosiaalipalvelut | Omaishoidon vapaa

Omaishoidon vapaan palveluita tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Helsingin kaupunki

Itä-Uusimaa

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa

Kymenlaakso

Länsi-Uusimaa

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Päijät-Häme

Vantaa-Kerava

Omaishoidon vapaa

Omaishoidon vapaa on tarkoitettu sairaan tai vammaisen henkilön hoivan järjestämiseksi, omaishoitajan vapaan aikana. Omaishoitotilanteessa läheisen sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä tarpeesta koituva hoivan, avun ja tuen tarve sovitetaan osaksi perheen elämää. Nykyisin tavoitteena onkin järjestää erityistä tukea ja hoivaa tarvitsevan lapsen hoito kotioloissa.

Omaishoitaja on henkilö, joka huolehtii perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka tarvitsee sairaudestaan tai vammaisuudestaan johtuen erityistä hoivaa.

 

Laki omaishoidon tuesta määrittää omaishoitajaksi henkilön, joka on tehnyt hyvinvointialueen kanssa omaishoitosopimuksen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta, poislukien mahdollista omavastuuosuutta, jonka hyvinvointialue perii.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tarjoamme ammatillista tukihenkilötoimintaa esimerkiksi tueksi harrastuksiin tai kodin ulkopuolella liikkumiseen ja asiointiin. Tukihenkilö sujuvoittaa arkea esimerkiksi viemällä lasta tai nuorta harrastuksiin, tukemalla läksyjen teossa ja koulunkäynnissä tai vaikkapa itsenäiseen elämään siirtyessä. Ammatillisilla tukihenkilöillämme on kokemusta myös neuropsykiatristen erityistarpeiden huomioimisesta. Ammatillista tukihenkilötoimintaa tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

ANNU sosiaalipalvelut / Tukihenkilö

Ammatillista tukihenkilötoimintaa tuotetaan

seuraavilla hyvinvointialueilla:

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Helsingin kaupunki

Itä-Uusimaa

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa

Kymenlaakso

Länsi-Uusimaa

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Päijät-Häme

Vantaa-Kerava

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tuetaan henkilöä hänen omien tavoitteidensa mukaisesti. Lapsen ja nuoren neuropsykiatrinen valmennus voi olla esimerkiksi koulu- tai päiväkotiympäristössä tukemista, harrastuksissa tukemista tai arjenhallintaa. Nuori aikuinen tai aikuinen saa neuropsykiatrisen valmennuksen turvin konkreettista tukea arjen hallintaan, oli kyseessä sitten opiskelu- tai työpaikan löytäminen, muutto omaan asuntoon (itsenäistyminen) tai muu arjen hallintaa tukeva tekijä. Neuropsykiatrista valmennusta on mahdollista asiakkaan niin halutessa saada myös etäyhteyksin toteutettuna. Nepsyvalmennuksen toteuttaa neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen saanut sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

Neuropsykiatrista valmennusta tarjoamme oheisen listan mukaisilla hyvinvointialueilla lähipalveluina, jolloin palvelua tuotetaan asiakkaan omassa ympäristössä tai vaihtoehtoisesti etäpalveluna valtakunnallisesti. Etäpalvelun ajanvaraus löytyy oheisesta linkistä.

ANNU sosiaalipalvelut | Nepsyvalmennus. Kuva @ Alexander Grey

Neuropsykiatrista valmennusta tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Helsingin kaupunki

Itä-Uusimaa

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa

Kymenlaakso

Länsi-Uusimaa

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Päijät-Häme

Vantaa-Kerava

Perhetyö lapsiperheille

Perhetyö lapsiperheille
Perhetyö on lapsen ja perheen arjessa tapahtuvaa muutokseen tähtäävää tukemista ja ohjausta.
Perhetyö tukee lasta ja perhettä tilanteissa, kun lapsi on sosiaalihuollon palveluiden tarpeessa
kasvuolosuhteiden tai oman käyttäytymisen vuoksi. Perhetyötä toteutetaan pääsääntöisesti lapsen ja perheen kotona ja perheen muussa toimintaympäristössä. Perhetyön tavoitteena on vahvistaa vanhempien voimavaroja huolehtia lapsen tarpeista, turvallisuudesta, kasvusta ja hyvinvoinnista.

 

Perhetyö on sosiaaliohjausta, joka tukee vanhemmuutta, ohjaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa, ohjaa kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, vahvistaa perheen toimintakykyä, tukee perheen vuorovaikutustaitoja, tukee perheen sosiaalisen verkoston laajentamista. Perhetyö ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista yhdessä verkostojen kanssa.

 

Perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen sekä vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista
sekä pitkäjänteistä kotiin tehtävää työtä.

Family Picnic

Perhetyötä tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Kymenlaakso

Tuetut ja valvotut tapaamiset

Tuetut ja valvotut tapaamiset

Valvotuissa ja tuetuissa tapaamisissa mahdollistetaan lapsen ja vanhemman yhdessäolo valvojan seuratessa tilannetta. Tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja vuorovaikutusta.
 

Valvotussa tapaamisessa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja
vanhempaan ja tarvittaessa puuttuu tapaamisen kulkuun.

 

Tuetussa tapaamisessa valvoja on paikalla ja on tarvittaessa apuna, jos vanhempi sitä tarvitsee
toiminnan tai vuorovaikutuksen tueksi.

Father and Son

Tuettuja ja valvottuja tapaamisia tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Kymenlaakso

Nepsyohjaus perheille

ANNU sosiaalipalvelut | Perheiden autismiohjaus

Ohjausta tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Helsingin kaupunki

Itä-Uusimaa

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa

Kymenlaakso

Länsi-Uusimaa

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Päijät-Häme

Vantaa-Kerava

Nepsyohjaus perheille

Ohjauksen avulla perheelle annetaan työkaluja arjessa toimimiseen neurokirjolla olevan perheenjäsenen kanssa. Ohjauksen turvin hankitaan tietoutta ja syitä neurokirjolla olevan perheenjäsenen käyttäytymiselle, tiedon lisääntymisen ja moninaisten työkalujen avulla pyritään ehkäisemään mahdollista lastensuojelun tarvetta ja lisätään arjen sujuvuutta. Ohjauksen toteuttaa vahvan neurokirjon osaamisen omaava sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

Ohjausta tarjoamme oheisen listan mukaisilla hyvinvointialueilla lähipalveluina, jolloin palvelua tuotetaan asiakkaan omassa ympäristössä tai vaihtoehtoisesti etäpalveluna valtakunnallisesti. Etäpalvelun ajanvaraus löytyy oheisesta linkistä.

Henkilökohtainen apu lapsille, nuorille ja aikuisille

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua tarjotaan asiakkaan tueksi sellaisiin toimintoihin, joista hän ei itsenäisesti selviä sairauden tai vamman vuoksi. Lähtökohtana palvelulle on asiakkaan omien valintojen mahdollistaminen. Henkilökohtaista apua tarjotaan mahdollistamaan päivittäiset toimet, muun muassa liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia ja sen hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi, kuten esimerkiksi kaupassa tai viranomaisilla asioiminen. Päivittäisiin toimiin saattaa kuulua myös vaikeavammaisen henkilön huollossa tai hoidossa olevan lapsen päivittäisiin hoitoon osallistuminen.

 

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista palvelua ja ANNU sosiaalipalvelut tarjoaa palvelua ostopalveluna tai palvelusetelillä. Asiakkaalle palvelu on täysin maksutonta. 

ANNU sosiaalipalvelut | Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Valtakunnallisesti,

pois lukien Ahvenanmaa

Tukipalvelut lapsiperheille, nuorille ja aikuisille

Tukipalvelut

ANNU sosiaalipalveluiden tarjoamia tukipalveluita ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelut, sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut.

 

  • Ateriapalvelut: valmistamme asiakkaan toiveiden mukaiset ateriat asiakkaan kotona.

  • Vaatehuoltopalvelut: huolehdimme asiakkaan toiveiden mukaisesti asiakkaan kotona tapahtuvasta vaatehuollosta.

  • Siivouspalvelut: huolehdimme asiakkaan toiveiden mukaisesti asiakkaan kotona tapahtuvasta siivouksesta.

  • Asiointipalvelut:  avustamme asiakasta asioinneilla.

  • Osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut: edistämme ja tuemme asiakkaan osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä esimerkiksi kannustamalla ja ohjaamalla asiakasta harrastuksien pariin.


Tukipalveluja järjestetään asiakkaalle, jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi ja asiakas kaipaa siten apua, tukea ja ohjausta arjen askareisiin kotona tai kodin ulkopuolella. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muita sosiaalihuollon palveluita.

Tukipalveluita on mahdollista saada myös hyvinvointialueen myöntämällä palvelusetelillä, jolloin palvelu on asiakkaalle maksuton tai asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuus. Itsemaksettuna palveluista on mahdollista saada 60% kotitalousvähennys.

Oheisesta linkistä pääset tutustumaan sosiaali- ja terveysministeriön sivustoon, jossa kerrotaan lisää tukipalveluista.

Image by Paul Hanaoka

Tukipalveluita tuotetaan

seuraavilla hyvinvointialueilla:

Valtakunnallisesti,

pois lukien Ahvenanmaa

Lastenhoito

Lastenhoito

Tarjoamme ammattitaitoista, asiakkaan kotona tai asiakkaan valitsemassa ympäristössä toteutettavaa yksityistä lastenhoitoa kaikkina vuorokauden aikoina ja vuoden jokaisena päivänä. Hoitajamme on mahdollista tilata perheen avuksi myös nopealla aikataululla ja satunnaiseen tarpeeseen: esimerkiksi vanhempien halutessa parisuhdeaikaa, hoitajamme saapuu perheen kotiin hoitamaan perheen lasta siksi aikaa, kun vanhemmat käyvät viettämässä aikaa kahdestaan kodin ulkopuolella. Hoidamme myös sairaita ja erityistarpeisia lapsia, pois lukien tilanteet, jossa perheessä on tarttuvia virustauteja kuten noro-, Adeno-, rotavirus tai salmonella. Yksityistä lastenhoitoa voi tilata useammalle perheen lapselle yhtä aikaa, kuitenkin niin, että yhden hoitajan valvottavana on korkeintaan neljä alle kouluikäistä lasta yhtä aikaa. ANNU sosiaalipalveluiden yksityisen lastenhoidon palvelut eivät ole varhaiskasvatukseen rinnastettavaa palvelua, eikä yritys tuota perhepäivähoidon palveluita. 

Lastenhoito yrityksille

Lastenhoito yrityksille

Yritys voi halutessaan tarjota henkilöstölleen verottomana henkilöstöetuna lastenhoidon työntekijän työskentelyn mahdollistamiseksi lapsen sairastaessa. Lastenhoidon tarjoaminen yrityksen työntekijöille vähentää poissaoloja ja tehostaa työn tekemistä. Lastenhoidon tarjoaminen on yritykselle merkittävä kilpailuetu myös rekrytoinnissa ja työntekijöiden sitouttamisessa. Palvelu on yritykselle verovähennyskelpoinen.

ANNU sosiaalipalvelut / Lastenhoito

Lastenhoitoa tuotetaan

seuraavilla hyvinvointialueilla:

Valtakunnallisesti,

pois lukien Ahvenanmaa

Aamu- ja iltapäivätoiminta erityistä tukea tarvitseville koululaisille

aamis.jpg

ANNU sosiaalipalvelut tarjoaa erityistä tukea tarvitseville koululaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Aamu- ja iltapäivätoimintamme tukee kodin ja koulun kasvatustyötä, edistää lasten hyvinvointia sekä tasa-arvoisuutta, vahvistaa lapsen tunne-elämän kehitystä, sekä lisää osallisuutta tarjoamalla aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja turvalliseen toimintaan tutun ja turvallisen aikuisen turvin.

bottom of page