top of page

Palvelut nuorille ja aikuisille

Ammattillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tarjoamme ammatillista tukihenkilötoimintaa esimerkiksi tueksi harrastuksiin tai kodin ulkopuolella liikkumiseen ja asiointiin. Tukihenkilö sujuvoittaa arkea esimerkiksi viemällä lasta tai nuorta harrastuksiin, tukemalla läksyjen teossa ja koulunkäynnissä tai vaikkapa itsenäiseen elämään siirtyessä. Ammatillisilla tukihenkilöillämme on kokemusta myös neuropsykiatristen erityistarpeiden huomioimisesta. Ammatillista tukihenkilötoimintaa tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

ANNU sosiaalipalvelut / Tukihenkilö

Ammatillista tukihenkilötoimintaa tuotetaan

seuraavilla hyvinvointialueilla:

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Helsingin kaupunki

Itä-Uusimaa

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa

Kymenlaakso

Länsi-Uusimaa

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Päijät-Häme

Vantaa-Kerava

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tuetaan henkilöä hänen omien tavoitteidensa mukaisesti. Lapsen ja nuoren neuropsykiatrinen valmennus voi olla esimerkiksi koulu- tai päiväkotiympäristössä tukemista, harrastuksissa tukemista tai arjenhallintaa. Nuori aikuinen tai aikuinen saa neuropsykiatrisen valmennuksen turvin konkreettista tukea arjen hallintaan, oli kyseessä sitten opiskelu- tai työpaikan löytäminen, muutto omaan asuntoon (itsenäistyminen) tai muu arjen hallintaa tukeva tekijä. Neuropsykiatrista valmennusta on mahdollista asiakkaan niin halutessa saada myös etäyhteyksin toteutettuna. Nepsyvalmennuksen toteuttaa neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen saanut sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

Neuropsykiatrista valmennusta tarjoamme oheisen listan mukaisilla hyvinvointialueilla lähipalveluina, jolloin palvelua tuotetaan asiakkaan omassa ympäristössä tai vaihtoehtoisesti etäpalveluna valtakunnallisesti. Etäpalvelun ajanvaraus löytyy oheisesta linkistä.

ANNU sosiaalipalvelut | Nepsyvalmennus. Kuva @ Alexander Grey

Neuropsykiatrista valmennusta tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Helsingin kaupunki

Itä-Uusimaa

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa

Kymenlaakso

Länsi-Uusimaa

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Päijät-Häme

Vantaa-Kerava

NUOTTI-valmennus

Tarjoamme Kelan kustantamaa, nuorille ja nuorille aikuisille täysin maksutonta NUOTTI-valmennusta Etelä-Karjalan alueella.

 

Valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaalle nuorelle tai aikuiselle, joka tarvitsee tukea arjen hallintaan edetäkseen opiskelu- tai työelämäpolulla. NUOTTI-valmennukseen voi hakeutua matalla kynnyksellä ilman todettua sairautta, eikä lääketieteellistä selvitystä terveydentilasta tarvita.

 

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on, että käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan. Nuori saa oman henkilökohtaisen valmentajan, jonka kanssa työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Voit hakea NUOTTI-valmennusta, jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen. Tilanteesi voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

 

 • et ole vielä löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa

 • opiskelusi on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä

 • tulevaisuuden suunnitelmasi ovat vielä epäselvät, ja tarvitset apua niiden selkiyttämiseen.

Näin haet Kelasta nuoren ammatillista kuntoutusta: 

 • Soita Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205.  

 • Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee sinut ennalta sovittuna aikana ja vastaanottaa samalla suullisen hakemuksen. Erillistä hakemuslomaketta tai liitteitä ei tarvita.

 • Kun hakemuksesi on ratkaistu, saat siitä päätöksen, jossa on käytännön ohjeet kuntoutuksen käynnistymiseen.

ANNU Nuotti-valmennus.jpg

NUOTTI-valmennusta tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Etelä-Karjala

Yksilövalmennus

ANNU sosiaalipalvelut | Yksilövalmennus

Yksilövalmennusta tuotetaan

seuraavilla hyvinvointialueilla:

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Helsingin kaupunki

Itä-Uusimaa

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa

Kymenlaakso

Länsi-Uusimaa

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Päijät-Häme

Vantaa-Kerava

Yksilövalmennus

Yksilövalmennuksessa tuetaan henkilöä hänen omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Valmennuksen sisältö on asiakaslähtöinen, asiakas sekä valmennettava työstävät yhdessä asiakkaan käyttöön soveltuvia uusia keinoja, joiden avulla turvataan asiakkaan itsenäinen, oman näköinen arki, valmennuksen painopisteenä voi olla esimerkiksi arjenhallinta, harrastukset, sosiaaliset kanssakäymiset ja sosiaaliset suhteet, opiskelu, työelämän taidot tai mikä tahansa muu asiakkaalle merkityksellinen elämän osa-alue. 

 

Yksilövalmennusta toteuttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

Yksilövalmennusta tarjoamme oheisen listan mukaisilla hyvinvointialueilla lähipalveluina, jolloin palvelua tuotetaan asiakkaan omassa ympäristössä tai vaihtoehtoisesti etäpalveluna valtakunnallisesti. Etäpalvelun ajanvaraus löytyy oheisesta linkistä.

Henkilökohtainen apu nuorille ja aikuisille

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua tarjotaan asiakkaan tueksi sellaisiin toimintoihin, joista hän ei itsenäisesti selviä sairauden tai vamman vuoksi. Lähtökohtana palvelulle on asiakkaan omien valintojen mahdollistaminen. Henkilökohtaista apua tarjotaan mahdollistamaan päivittäiset toimet, muun muassa liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia ja sen hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi, kuten esimerkiksi kaupassa tai viranomaisilla asioiminen. Päivittäisiin toimiin saattaa kuulua myös vaikeavammaisen henkilön huollossa tai hoidossa olevan lapsen päivittäisiin hoitoon osallistuminen.

 

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista palvelua ja ANNU sosiaalipalvelut tarjoaa palvelua ostopalveluna tai palvelusetelillä. Asiakkaalle palvelu on täysin maksutonta. 

ANNU sosiaalipalvelut | Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Valtakunnallisesti,

pois lukien Ahvenanmaa

Omaishoidon vapaa

ANNU sosiaalipalvelut | Omaishoidon vapaa

Omaishoidon vapaan palveluita tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Helsingin kaupunki

Itä-Uusimaa

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa

Kymenlaakso

Länsi-Uusimaa

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Päijät-Häme

Vantaa-Kerava

Omaishoidon vapaa

Omaishoidon vapaa on tarkoitettu sairaan tai vammaisen henkilön hoivan järjestämiseksi, omaishoitajan vapaan aikana. Omaishoitotilanteessa läheisen sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä tarpeesta koituva hoivan, avun ja tuen tarve sovitetaan osaksi perheen elämää. Nykyisin tavoitteena onkin järjestää erityistä tukea ja hoivaa tarvitsevan lapsen hoito kotioloissa.

Omaishoitaja on henkilö, joka huolehtii perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka tarvitsee sairaudestaan tai vammaisuudestaan johtuen erityistä hoivaa.

 

Laki omaishoidon tuesta määrittää omaishoitajaksi henkilön, joka on tehnyt hyvinvointialueen kanssa omaishoitosopimuksen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta, poislukien mahdollista omavastuuosuutta, jonka hyvinvointialue perii.

Tukipalvelut nuorille ja aikuisille

Tukipalvelut

ANNU sosiaalipalveluiden tarjoamia tukipalveluita ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelut, sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut.

 

 • Ateriapalvelut: valmistamme asiakkaan toiveiden mukaiset ateriat asiakkaan kotona.

 • Vaatehuoltopalvelut: huolehdimme asiakkaan toiveiden mukaisesti asiakkaan kotona tapahtuvasta vaatehuollosta.

 • Siivouspalvelut: huolehdimme asiakkaan toiveiden mukaisesti asiakkaan kotona tapahtuvasta siivouksesta.

 • Asiointipalvelut:  avustamme asiakasta asioinneilla.

 • Osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut: edistämme ja tuemme asiakkaan osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä esimerkiksi kannustamalla ja ohjaamalla asiakasta harrastuksien pariin.


Tukipalveluja järjestetään asiakkaalle, jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi ja asiakas kaipaa siten apua, tukea ja ohjausta arjen askareisiin kotona tai kodin ulkopuolella. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muita sosiaalihuollon palveluita.

Tukipalveluita on mahdollista saada myös hyvinvointialueen myöntämällä palvelusetelillä, jolloin palvelu on asiakkaalle maksuton tai asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuus. Itsemaksettuna palveluista on mahdollista saada 60% kotitalousvähennys.

Oheisesta linkistä pääset tutustumaan sosiaali- ja terveysministeriön sivustoon, jossa kerrotaan lisää tukipalveluista.

Image by Paul Hanaoka

Tukipalveluita tuotetaan

seuraavilla hyvinvointialueilla:

Valtakunnallisesti,

pois lukien Ahvenanmaa

Tuettu asuminen

AdobeStock_713998801.jpeg

Tuetun asumisen palveluita tuotetaan seuraavilla hyvinvointialueilla:

Helsingin kaupunki
Pohjois-Savo

Tuettu asuminen
Tuettu asuminen on suunnattu yli 16-vuotiaille lastensuojelun avohuollossa tai jälkihuollossa, nuorten aikuissosiaalityössä tai kotoutumisen edistämisen sosiaalityössä asiakkaana oleville nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea.

 

Tuetun asumisen palvelussa valmennamme nuorta itsenäiseen elämään, asumiseen ja elämänhallintaan sekä yhteiskunnassa toimimiseen. Tuki sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

 

 • Henkilökohtaista käytännön opastusta, ohjausta ja neuvontaa

 • Ohjausta tarpeiden mukaisiin palveluihin hakeutumisessa

 • Psykososiaalista tukea liittyen arkielämän sujumiseen, opiskeluun, työllistymiseen tai muihin nuoren tarpeista lähteviin kysymyksiin

 • Tukea syrjäytymisen ehkäisyyn, omien palvelukontaktien ylläpitämiseen, päihteettömyyteen ja rikoksettomaan elämään

 • Aktivointia ja motivointia hakeutumisessa esimerkiksi mielenterveys- ja muihin palveluihin.

bottom of page